Varel NTS – left Sergey Vl. Tokarev oblast – mid CEO Yuriy Yakovlevich Sergeyenko